Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pozvánka na členskou schůzi 3.9.2015

18. 8. 2015

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

družstva

64, družstvo nájemníků,

IČ: 25138847,

sídlem Praha 4, 5.května 1049/64, PSČ: 140 00,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 3371,

(„Družstvo“)

Předseda družstva svolává


ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA
která se bude konat dne 3.9.2015 od 19,00 hodin,

v prostorách Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy,

na adrese 5. května 200/51, 140 00 Praha 4-Nusle 

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Schválení nových stanov
 4. Schválení způsobu vypořádání změn výše základního členského vkladu a dalších členských vkladů
 5. Schválení smluv o dalších členských vkladech se všemi členy Družstva
 6. Volba členů představenstva
 7. Závěr

Pozvánka na schůzi spolu s programem ke stažení zde

Příloha:

 • Příloha č. 1 – Návrh nových stanov - ke stažení zde 1 část a 2 část
 • Příloha č. 2 – Vysvětlení ke změně ve struktuře členských vkladů (základních i dalších) a návrh na vypořádání těchto změn. - ke stažení zde
 • Příloha č. 3 – Přehled nové struktury členských vkladů v případě schválení navrhovaných stanov - ke stažení zde
 • Příloha č. 4 – Vzorová smlouva o dalším členském vkladu - ke stažení zde
 • Plná moc - pro případ, že se nebudete moci účastnit a budete chtít zplnomocnit někoho jiného - Plná moc musí být notářsky ověřená! - ke stažení zde

           

S podklady k jednotlivým záležitostem výše uvedeného programu členské schůze se lze seznámit osobně nebo na požádání prostřednictvím e-mailu u předsedy družstva Ing. Loaie Jarkase (jarkas@ini.cz) nebo pokladnice Evy Žižkové (meprague@gmail.com)

Návrhy usnesení k některým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad bod 3. programu

Družstvo plánuje projednat a schválit nové stanovy za účelem jejich přizpůsobení právní úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Návrh nových stanov Družstva tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Ad bod 4. programu

Návrh vypořádání změn výše základního členského vkladu a dalších členských vkladů, návrh usnesení o schválení tohoto vypořádání

Předseda Družstva předkládá vysvětlení ke změně ve struktuře členských vkladů a návrh na vypořádání jejich výše, které tvoří přílohy č. 2 a 3 této pozvánky.

S ohledem na shora uvedené se navrhuje přijmout následující usnesení:

V souvislosti s přijetím nových stanov a sjednocením výše základního členského vkladu pro účely přizpůsobení stanov zákonu o obchodních korporacích se změny výše základního členského vkladu u jednotlivých členů družstva vypořádávají následovně:

 1.  U těch členů, jejichž stávající základní členský vklad je dosud nižší než 29.895 Kč, se rozdíl mezi jejich stávajícím základním členským vkladem a novým základním členským vkladem ve výši 29.895 Kč vypořádá tak, že se o tento rozdíl snižuje další členský vklad těchto členů.
 2. U těch členů, jejichž stávající základní členský vklad je dosud vyšší než 29.895 Kč, se rozdíl mezi jejich stávajícím základním členským vkladem a novým základním členským vkladem ve výši 29.895 Kč vypořádává tak, že se o tento rozdíl navyšuje další členský vklad těchto členů.
 3. Každý člen má tolik dalších členských vkladů, kolika bytů je tento člen nájemcem.
 4. Schvalují se výše dalších členských vkladů jednotlivých členů bytového družstva ve vztahu k jednotlivým družstevním bytům podle bodů I. až III., jak jsou uvedeny v tabulce, která tvoří přílohu č. 2 zápisu o konání členské schůze.  
 5. Všichni členové bytového družstva jsou povinni uzavřít s bytovým družstvem smlouvy o dalších členských vkladech v souladu a s náležitostmi dle ust. § 572 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nově schválenými stanovami a tímto usnesením.

Ad bod 5. programu

Členové Družstva jsou povinni dle bodu 4. programu, bodu V. usnesení, uzavřít s Družstvem smlouvy o dalším členském vkladu, jejichž účelem je zejména splnění povinnosti dle § 572 odst. 1 ZOK.  Přestože členové se nezavazují k převzetí vkladové povinnosti a veškeré další členské vklady, které jsou předmětem uzavíraných smluv, byly již v plné výši uhrazeny, předseda Družstva navrhuje splnit požadavek ZOK a nových stanov uzavřením smluv o dalších členských vkladech, a to ve vztahu k jednotlivým bytům. Vzor smlouvy o dalším členském vkladu tvoří přílohu č. 4 této pozvánky.

S ohledem na shora uvedené se navrhuje přijmout následující usnesení:

Členská schůze schvaluje uzavření smluv o dalším členském vkladu se všemi členy bytového družstva, a to na základě usnesení dle bodu 4. programu, bodu IV. usnesení, v souladu se vzorem smlouvy o dalším členském vkladu, který tvoří přílohu č. 3 zápisu o konání členské schůze.

Ad bod 6. programu

Na členské schůzi budou s okamžitou účinností zvoleni noví členové představenstva Družstva.

Známými kandidáty do funkce členů představenstva Družstva jsou ke dni zveřejnění této pozvánky:

 1. stávající předseda Družstva Ing. Loai Jarkas, nar. 6.4.1965, bytem 5. května 1049/64, 140 00 Praha 4 - Nusle; a
 2. účetní Družstva Eva Žižková, nar. 21.10.1980, bytem Praha - Nusle, 5. května 1049/64, 140 00 Praha 4 - Nusle;
 3. pan Zdeněk Krčmář, nar. 11.1.1951, bytem ul. 5. května 1049/64, 140 00 Praha 4;
 4. pan Ondřej Radič, nar. 2.5.1958, bytem ul. 5. května 1049/64, 140 00 Praha 4;
 5. pan Petr Stuchlík, nar. 10.9.1966 , bytem Pošenská 1084, 395 01 Pacov;
 6. paní Magdalena Koubek Michaličková, nar. 19.2.1969, bytem ul. 5. května 1049/64, 140 00 Praha;
 7. pan Petr Pšeničný, nar. 24.1.1980, bytem ul. 5. května 1049/64, 140 00 Praha.

O tom, kdo bude předsedou a místopředsedou představenstva Družstva, rozhodne představenstvo na svém prvním jednání, pokud nebude ve stanovách schválených členskou schůzí ujednáno v souladu s § 708 odst. 2 ZOK, že předsedu a místopředsedu představenstva volí členská schůze (viz čl. 51 odst. 3 navrhovaných stanov).

V Praze dne 18.8.2015

 

Ing. Loai Jarkas                                                                                 Eva Žižková

64, družstvo nájemníků                                                        64, družstvo nájemníků

předseda                                                                                             pokladník